خیال ِتشنه

Thursday, April 17, 2008

دوباره برخواهیم خواست

دوباره دردهای یکدیگر را نوازش خواهیم کرد
دوباره سر خویش را بالا خواهیم گرفت
دوباره کمر درد را خواهیم شکست
دوباره در شادی به گل خواهیم نشست
دوباره بی سیلی کابوسها خواهیم خفت
دوباره در امنیت رویاها برخواهیم خاست

ترجمه: حمیرا طاری
از دفتر نگاه آبی مه بهار2008

Vi kommer att resa oss upp igen
Vi kommer att krama varandras smärtor igen
Vi kommer att hålla upp huvudet igen
Vi kommer att slå söndersmärtans rygg igen
Vi kommer att blomstra i glädje igen
Vi kommer att sova utan mardrömmens örilar igen
Vi kommer att resa oss upp i tyrgghetens drömmar igen

Ur diktsamlingen "Dimmans blå ögon"
Homeira Tari