خیال ِتشنه

Sunday, January 25, 2009

I våra kvarter در محله مادر محله ما پرسه می زند حقایق عریان
و قهقهه می زند

به خیابانهای خاکستری مان

به حیاط های بی دیوارمان

Nakna sanningar luffar runt i våra kvarter!
De gapskrattar på våra gråa gator
De gapskrattar på våra öppna gårdar

هیچکس نمی تواند بفریبد حقایق عریان ما را
نه آن فکرهای خریده شده
نه آن کیسه های طعمهکار
Ingen kan bedra våra nakna sanningar!
inte de köpta tankarna,
inte de giriga fickorna

در سکوت می گریند حقایق عریان ما
در سایه های گزنه های جنگل
در کلبه های خیس کودکان ما
Nakna sanningar gråter i tystnaden,
i våra brännässlors skuggors skogar,
i våra barns fuktiga kojor

آهای با توام!
پرسه نمی زنند حقایق عریان
در میدان سلما لاگرلف
در اسناد بی سند روزنامه نگارها
در نظریه های خمیازه کش بازنشسته ها
نمی بینی نگاه متحیر سلما را؟

Hallå, där!
Nakna sanningar luffar inte
på Selma Lagerlöfs torgets morgon,
i journalisternas Odokumentära dokumentärer
i pensionärernas gäspande kommentarer
Ser du inte Selmas förvånande leende?
آهای با توام!
حقایق عریان ما یواشکی حشیش می کشند
یواشکی عرق می نوشند
یواشکی به دیوارهای اداره تامین اجتماعی می شاشند
و یواشکی ارق می زنند به فریبنده های حقیقت
Hallå, där!
Nakna sanningar röker hasch i smyg,
dricker brännvin i smyg,
kissar på socialförvaltningens väggar i smyg
och rappar på sanningens bedragare

آهای با توام!
حقایق عریان در خیابانهای ما
نمی پوشند لباس سیاه دروغ را
آنها پوزخند می زنند به حقه های فریبنده سیاستمدارها
آنها می خندند به افکار خواب آلود سیاستمدارها

Hallå, där!
Nakna sanningar klär sig aldrig
med svarta lögner på våra gator
De skrattar åt politikernas luriga lögner
De fnissar åt politikernas somnande tankar


ترجمه شعری از دفتر نگاه آبی مه
اثر: حمیرا طاری