خیال ِتشنه

Friday, December 28, 2007

چه تلخ به پایان می رسد آخرین روزهای سال

بی نظیر بحتو
لبخند و سلام به آزادی و مردم ستمدیده اش ، پاکستان با گلوله گرگان قدرت پرست و ستمگر گلباران شد مبادا فردا آزادگی را به ارمغان بیاورد.
دیروز صدای زنی مبارز و آزادی خواه با گلوله خاموش شد اما فردا هزاران زن به فریاد در خواهند آمد و راهش را ادامه خواهند داد.
یادش گرامی باد

Wednesday, December 19, 2007

کریسمس و سال نو مسیحی مبارک
کریسمس از راه رسیده تا ما فراموش کنیم فضای سنگین زمستان را. کریسمس اینجاست تا ما تاریکی های ظالمانه زمین را با نور روحمان روشن کنیم ، کریسمس اینجاست تا ما بشوییم بی وفایی های زندگی را با افشاندن مهربانی هایمان …


God jul och gott nytt år
Julen är här för att vi ska glömma bort vinterns tunga luft. Julen är här för att vi ska fira jordens grymma mörker med våra själars ljushet. Julen är här för att vi ska tvätta bort livets svek med våra spridande ömhet…