خیال ِتشنه

Friday, May 14, 2010

اعدام پنج نفر در کردستاندوباره نخهای حقارت خویش را
در سیاهی به ریسمان کشیدند

دوباره گردنهای نازک انسانیت را
در دل شب به درخت تنومند دار کشیدند

دوباره خنجر خشم را
در سینه به خون نشسته این ملت نشاندند

دوباره تخم وحشی وحشت را
این اهریمنان مومن به خدا بر گستره این خاک زرین افشاندند

دوباره از وحشت حضور خرد خرداد، پنج خرد دیگر را
برای زهر چشم به زنجیر مرگ کشیدند

حمیرا طاری
بپاخیزید سکوت هر انسانی در این شرایطی که هر روز غیر انسانی تر می شود خیانت به انسانیت است.