خیال ِتشنه

Saturday, April 10, 2010

برای همیشه ضخم روح خرابت را ترک خواهم کرد

Jag lämnar din fräna och trasiga själ för gott
med den stora och djupa sorgen som du odlade
i min vänliga och olömska själ

Jag lämnar din fräna och trasiga själ för gott
för att du förstörde med din onda själ ,
de fördomsfria broarna
som jag hade bytt med mitt hjärtas blod
..............................................................
.............................................................
برای همیشه ضخم روح ویرانگرت را ترک خواهم گفت
با عزمت غم عمیقی که در روح خیرخواه و بی حیله ام کاشتی
برای همیشه ضخم روح ویرانگرت را ترک خواهم گفت
چرا که همه پلهایی دنیای بی پیشداوری را که با خون دل ساخته بودم

با روحیه پست از حقارت
پست از حسادت
پست از اراجیف و اباطیل گویی
و پست از مرداب روح بیمارت کوف و یکون کردی
برای همیشه ضخم روح بیمارت را ترک خواهم گفت
تو به من ثابت کردی که یک ذهن و روح خراب و مسموم

یک دنیای ویران از بی اعتمادی
یک دنیای سست از ابهام را
بارش بزرگترین و گرمترین قلب دنیا بر آن هم نمی توان مدوا کرد

برای همیشه ضخم روح ویرانگرت را ترک خواهم گفت
تو به من با بی حرمتی بی توصیف

ثابت کردی که حتی یک روزنمی توانی
بی خیانت و کثیف کردن روح انسانیت
انسانی دیگر سر کنی

برای همیشه ضخم روح ویرانگرت را ترک خواهم گفت
تو به من با روح روباه پیشه ات ثابت کردی که در دنیای متعفن تو

تنها قانون وحشی جنگل حکومت می کند:
بی رحم اندیشه کردن ، دریدن و کشتن برای بقای بی بقای خویش


برای همیشه ضخم روح ویرانگرت را ترک خواهم گفت
تو به من ثابت کردی که کرکس همیشه کرکس خواهد ماند
کرکس همیشه در انتظار مرگ حیوانهای بی گناه

حیوانهای در انتظار ناخوداگاه دام
حیوانهای بی پروا پرواز خواهد کرد
و کرکس فقط از قبال مردگان

و روح مرده خوار خویش بر فراز قله ویرانی پرواز خواهد کرد


برای همیشه ضخم روح ویرانگرت را ترک خواهم گفت
تو به من ثابت کردی که روح ضخم آگین تو چنان بوی نفرت می دهد

که حتی نمی توان برای دفن آن جایی در گور روح خویش باز کرد
حمیرا طاری

2010/04/10

1 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

  • At 10:26 AM, Anonymous Anonymous said…

    سلام
    دوست عزیز از این همه فعالیت شما برای ازادی ایران تشکر می کنیم.
    سبز باشید.

     

Post a Comment

<< Home