خیال ِتشنه

Wednesday, February 04, 2004

درباره مفهوم هنر از Jean Genet انديشمند و نويسنده (۱۹۸۶-۱۹۱۰)

هنر تعريف ويژه اي ندارد. چون مرز بردار نيست. هنر، بخش مشترک انسان با خدا است. از اين روي هنر آفرينشي است و هر انساني در حد و زمينه اي گرچه ناچيز، وجودش به هنر پيوسته است. به همين جهت انساني که توانا به درک هيچ هنري نباشد وجود ندارد.
هنر کالا نيست! چرا که به محرک مادي انسان مربوط نمي شود.
هنر بی حد و مرز است، گوناگون، خلاق و مبتکر است و تعصب ندارد.

هنر هاي بزرگ، رودخانه اي هستند که پيوسته با گذشت زمان تغيير مسير مي دهند و دگرگوني هاي متفاوت در تفسير دارند.

درباره کتاب:
آيا يديده اي حيرت انگيز تر از کتاب وجود دارد؟! حيرت انگيز است چرا که رسالت انديشه انسان را به عهده دارد. کتاب محنت دير باز انديشه است. کتاب می تواند Icon مقدس وجود انساني باشد.

حامد