خیال ِتشنه

Wednesday, September 30, 2009

تظاهرات دانشجویان ، حمایت از جنبش سبز


سی سال اعتراض، سی سال کشته دادن، سی سال مدارا کردن و سی سال تحمل عاقبت مردم را واداشت به آن جنبشی که همه منتظر آن بودیم. یک حرکت اساسی، حرکتی که سبب یک پارچگی مردم داخل ایران و خارج ایران شد. اسم این جنبش را گذاشتند ، جنبش سبز. جنبشی که تعلق به هیچ رهبری ندارد بجز رهبری خود مردم ایران. این جنبش متعلق به مردم داخل ایران است و از جانب ما مردم خارج کشورحمایت می شود. این جنبش محصول هیچ حزب فسیل شده ای نیست. وقت آن است که آنها که در دهه 60 گیر کرده، در تخیل بسر برده و بیمار شده اند ، بخود آیند و بپذیرند که نزدیک به سه دهه از دهه شصت گذشته است و مردم ما در این سه دهه با زمان خود پیش رفته و رشد کرده اند. این جنبش سبز ثمره مبارزه مردم خوب و مبارز ما در ایران است و از ما که در خارج کشور بسر می بریم و نسبت به سرنوشت مردم ایران احساس مسئولیت می کنیم نگهداری می شود. این جنبش نه محصول جمهوری اسلامی و رهبران آن است و نه محصول آن احزاب قسیل شده و فرقه ای خارج کشور است که منتظر فرصت های طلایی و فرصت طلبانه خویش هستند برای حاکمیت بر مردم در ایران.
به عنوان یک نویسنده و مربی فرهنگی که هر روزه با بیش از 40 کودک و70 جوان حاشیه نشین کار فرهنگی می کند به این جنبش سبز درود فراوان می فرستم و برای پیروزی آن هر کاری که از دستم بربیاید خواهم کرد.
درود بر دانشجویان مبارز ایران که نه از شکنجه و تجاوز هراسی دارند و نه از مردن برای آزاد زیستن
درود بر مردم کوچه و خیابان که دانشجویان، سرمایه های مملکت مان را در این روزهای بحرانی و سرنوشت ساز تنها نمی گذارند و گام به گام آنها پیش می روند.
درود بر آن ایرانی خارج نشینی که مردم داخل ایران را به فراموشی نسپرده و پشتیبانی می کند از منافع و آزادی آن ملتی که هرگز با دیکتاتور سر سازگاری نداشته است و برده هیچ مسلک و دین متجاوزی نبوده است

و در آخر درود بر جنبش سبز که رهبر آن هیچ رهبری نیست جز مردم شریف ایران.

پایدار و سرافراز باشید

2 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home