خیال ِتشنه

Saturday, June 25, 2005

Imagine

همکار خوبم که وبلاگ کرگدن را می نویسد زحمت کشید و این کار زیبای جان لنون را ترجمه کرد و در پیامی برای من نوشت. حیفم آمد این ترجمه را در اینجا نیاورم. بد نیست بعد از آن همه دلهره با این شعر هر چه امیدوارتر برای رشد و موفقیت ایران و هر خاک دیگری بکوشیم.
تشکر دوست خوبم
Imagine
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living in peace
You may say
I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed nor hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
تصور کن
تصور کن بهشتی نباشد
اگر تلاش کنی آسان است
جهنمی زیر پایمان نباشد
و بالای سرمان فقط آسمان باشد
تصور کن تمامی مردمان
تنها برای امروزشان زندگی کنند
تصور کن هیچ وطنی نباشد
تصورش دشوار نیست
وطنی که برایش بکشی
یا برایش کشته شوی
نه وطنی و نه مذهبی
تصور کن تمامی مردمان در صلح زندگی کنند
حتما می گویی من خیالبافی می کنم
اما تنها من نیستم
امیدوارم تو نیز روزی به ما بپیوندی
و جهان یگانه خواهد شد
تصور کن مالکیتی در کار نباشد
مطمئن نیستم بتوانی
نه نیازی به حرص است
و نه گرسنگی برادری انسان
تصور کن تمامی مردمان
دنیا را میان خود قسمت می کنند
حتما می گویی من خیالبافی می کنم
اما تنها من نیستم
امیدوارم تونیز روزی به ما بپیوندی
و جهان در یگانگی خواهد زیست

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

<< Home