خیال ِتشنه

Sunday, February 29, 2004

Brita af Geijerstam

نمی خواهم
نه می خواهم ملایم باشم نه ترشرو
نه می خواهم تلخ باشم نه یک فیگور ساده
نه ! می دانم چه می خواهم باشم
می خواهم باز و روشن باشم مثل خورشید
می خواهم همه چیزهای مثبت را
که احساس کرده و احساس می کنم را به خاطر بیاورم
>>>>>>>>>>>>
آدم خیلی کم می داند راجع به اینکه
چه اشتباه است و چه درست
چه وقت پخته می شود و چه وقت کامل
کی قرار است گریه کند و کی قرار است بخندد
زندگی یک معما عجیبی است
ترجمه: حمیرا طاری