خیال ِتشنه

Wednesday, September 24, 2003

عـطر پاييـز

دو شعر از دفتر عطر پاییز
بر گردان دو شعر از سوئدی به فارسی

پاییز در آسمان خمیازه می کشد
برگها در اندامشان می لرزند
غم پنهانی به درون جان می آید
و آسمان می شکند در رعد و برق
(2003 پاییز)

راهی اشتباهی را رفته ام
در جای اشتباهی زندگی می کنم
دل به آدم اشتباهی باخته ام
با آدمهای اشتباهی دوست شده ام
در موقعیت غلطی بسر می برم
از فکر غلطی رنج می برم
به علت اشتباهی پزمرده می شوم
هر کاری می کنم غلط است
حتی یک ایرادی به خود من است
(980401 بهار)

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home