خیال ِتشنه

Sunday, September 14, 2003

چه کسی ستاره ها را روشن می کند

چه کسی ستاره ها را روشن می کند
ترانه ای از اوا دالگرن
ترجمه:حمیرا طاری

ثانیه ها ابدی بود
سه نفس کوتاه
همه زندگی برگشت
چه کسی انتخاب کرد؟
!من نه
حرفهایی را از لبهام می شنیدم
که هرگز در دهانم نجویده بودم
فکرهای فکر نشده
مثل دیوارهای جدید در اتاقی
که انگارما همیشه عاشقش بوده ایم
مثل صفحه اول دفتر خاطراتم
اما من انگار من زندگی تو را نوشته باشم
فقط یک شانس
اما انتخابی وجود نداشت
از همه این ملاقاتها
و از همه اتفاقاتی که باید می افتاد
بندرت دلیلش من بوده ام
تا اینکه زندگی ورقش برگشت
من اعتقادی به تقدیر ندارم
این باور هرگز به کسی آرامش نمی ده

اما چه کسی بادها را برمی گرداند؟
چه کسی اجازه داده من بروم
جایی که هرگز نرفته ام
چه کسی ستاره ها را روشن می کند
که من فقط می توانم ببینم شان
در چشمهای تو
چه کسی بادها را برمی گرداند
و من را آنجا می برد
فکر من
هرگز پیدا نکرده

آن همه سالی را که من زندگی کرده ام
با آن که من دلم می خواهد باشم
خیلی زنها مثل من رل بازی کرده اند
اما هرگز رلشان را خوب بازی نکرده اند
فقط باید جرات کرد که بود
با ذهن بچه ای
که اجازه داد این زندگی انتخاب کند
و بگوید آری

0 Comments:

«دوستان عزيزم لطفاً وقتی پيغام می‌گذاريد، نام و نشانی خودتان را هم ذکر کنيد.»

Post a Comment

<< Home